PRAYERS TO NINE PLANETS

SUN
Javaa Kusum Sankaasham Kashyapeyam Maha Dhyutim
Tamo Arim Sarv Paapghnam Pranato-smi Divakaram

MOON
Dadhi Shankha Tushaa-rabham Khseero Darnava Sambhavam
Namaami Shashinam Somam Shambhor Mukut Bhooshanam

MARS
Dharanee Garbha Sambhootam Vidyut Kaanti Sam-prabham
Kumaram Shakti Hastam Tam Mangalam Pranamamyam Ham

MERCURY
Priyangu Kalika Shyaamam Roopena Pratimam Budham
Soumyam Soumya Guno Petam Tam Budham Pranamamyam Ham

JUPITER
Deva-naam cha Rishi Naam cha Gurum kaanchan Sambhavam
Buddhi Bhootam Trilokesham Tam Namaami Brihaspatim

VENUS
Him Kundaa Mrina-laabham Daitya-naam Paramam Gurum
Sarv Shastra Pravaktaaram Bhargavem Pranamaamyam Ham

SATURN
Neelanjan Samaabhasam Ravi Putram Yama agrajam
Chaaya Martand Sambhootam Tam Namaami Shanaischa-ram

RAHU
Ardha Kaaya Mahaa Veeryam Chandra- Aditya Vimarda-nam
Simhika Garbha Sambhootam Tam Rahum Pranamaamya-ham

KETU
Palaash Pushpa Sankaasham Taraka Graha Mastakam
Roudram Roudraa-tmakam Ghoram Tam Ketum Pranamaamya-ham